2e Termijn Algemene Beschouwingen

2e Termijn Algemene Beschouwingen

Voorzitter,

Het is een goede gewoonte om bij aanvang van deze tweede termijn alle leden van het ambtelijk apparaat te bedanken voor hun inspanningen. Niet in de laatste plaats geldt dit ook voor Carla en Jaap. Bedankt voor jullie uitmuntende zorg.

Openbare Ruimte

In de eerste termijn heeft de fractie van Gemeente Belangen de slogan “stoeptegel eruit, plant erin” benoemd. Om een voorschot te nemen op de participatienota, waaraan momenteel wordt gewerkt, heeft de fractie een voorstel voor de portefeuillehouder om per wijk in Ambacht ideeën en suggesties van inwoners te vragen en hoe zij de invulling van de witte vlekken zien.

Openbare Orde en Veiligheid

De criminaliteitscijfers zijn op een groot aantal gebieden, het afgelopen jaar gedaald. Met name de woninginbraken en de pogingen daartoe daalde fors. Ook het aantal inbraken in bedrijven daalde.

Helaas zijn de cijfers met betrekking tot de diefstal van voertuigen gestegen. De fractie van Gemeente Belangen heeft verheugd kennis genomen van het feit dat deze vorm van criminaliteit het komende jaar lijkt af te nemen. Dit heeft mogelijk te maken met het uitvoeren van de ideeën uit deze raad. De portefeuillehouder heeft namelijk een preventieactie uitgevoerd, waarbij sleutelboxen zijn uitgedeeld aan inwoners om het hacken van de autosleutel tegen te gaan.

De fractie kijkt met vertrouwen uit naar een volgende preventieve aanbeveling uit deze raad. Wat de fractie van Gemeente Belangen betreft zou dit een bewaakte fietsenstalling bij winkelcentrum de Schoof kunnen zijn . Wij hopen dat daardoor het aantal fietsendiefstallen gereduceerd zal worden .

Wij willen nadrukkelijk aan de portefeuillehouder veiligheid nogmaals vragen in contact te treden met de twee jongerenwerkers en parttimers om hun situatie te analyseren en met een voorstel naar de Raad te komen teneinde het ontstane capaciteitsprobleem op te lossen.

De fractie wil de portefeuillehouder nogmaals vragen een voortrekkersrol te vervullen bij de organisatie  van een Raadsbrede informatieavond met de jeugd en de jongerenwerkers uit onze gemeente.

Participatie

In de eerste termijn werd door een andere fractie de term “zogenaamd vredelievend dorp” genoemd. Dit in relatie tot het feit dat de communicatie met nieuwe of bestaande inwoners niet altijd zorgvuldig verloopt.

De fractie van Gemeente Belangen dringt al langer aan op een heldere en transparante communicatie naar onze inwoners. De totstandkoming van de participatie- en communicatienota, waarbij de portefeuillehouder en de raadsbrede klankbordgroep nauw verbonden zijn, geeft handvatten aan deze raad .Dit met de bedoeling de kaderstellende, controlerende en de volksvertegenwoordigende rol weer prominenter te gaan vervullen. Het informeren aan de voorzijde en het uitleggen van keuzes aan de achterzijde is immers bij deze raad belegd. Gemeente Belangen heeft er alle vertrouwen in dat wij allemaal ons mooie dorp waardevol vinden en dit zo willen houden.

Duurzaamheid

We hebben de portefeuillehouder horen zeggen dat hij deze raadsperiode aan de slag gaat met het planten van de 500 bomen. Wij hebben er vertrouwen in dat de portefeuillehouder ons op de hoogte houdt van de vorderingen van het aanplanten van deze extra bomen.

Samenwerken met de buren

De fractie van Gemeente Belangen komt graag nog even terug op de opmerking van de portefeuillehouder met betrekking tot de overlast in de openbare ruimte .Met name de zinsnede dat de problematiek in het Sophiapark ook door jeugd van buiten Hendrik Ido Ambacht, veroorzaakt wordt. De  portefeuillehouder gaf in   eerste termijn aan, dat het repressief optreden heel moeizaam is door de capaciteit bij handhaving en de politie. Wij zijn samen met de portefeuillehouder van mening dat een goed contact met de buurgemeente,  in het voorkomen van deze overlast, een grote rol kan spelen.

Is de portefeuillehouder met ons van mening dat een nog intensievere samenwerking nodig is ?

Tot zover de bijdrage van Gemeente Belangen in tweede termijn .