Eerste termijn Algemene beschouwingen

Eerste termijn Algemene beschouwingen

Voorzitter,

De fractie van Gemeente Belangen wil deze 1e termijn stilstaan bij achtereenvolgens de volgende onderwerpen:

  1. Sociaal domein.
  2. Woningbouw.
  3. Regionale Energie Strategie.
  4. Groen.
  5. Inzamelen van afval.
  6. Openbare orde en veiligheid.
  7. Financiën
    8. Tot slot.

Ik zal nu namens onze fractie de 1e termijn uitspreken van de algemene beschouwingen 2021. Zoals wij allemaal weten, de laatste beschouwingen van deze raadsperiode.Wij willen onze coalitiepartners bedanken voor de goede samenwerking. Bij de vorige algemene beschouwingen gaf ik aan, dat het toen nog te vroeg was om te evalueren. Het is nu de periode om dit wel te doen. Bij de items die ik heb genoemd kom ik hier op terug.

Ook het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met Covid-19. Het virus heeft de wereld nog steeds in zijn greep. We vinden het als fractie belangrijk om ook op dit moment stil te staan bij eenieder die te maken heeft gehad met Corona. Inmiddels is 81% van Hendrik- Ido- Ambacht volledig ingeënt. Ondanks dat, is Covid-19 nog niet op zijn retour.

We zijn positief over de wijze waarop het College in deze periode met de inwoners, de bedrijven en andere doelgroepen het gesprek heeft gevoerd en iedereen in onze gemeente daarmee zoveel mogelijk heeft willen ondersteunen.

Sociaal domein
Voorzitter, waar aanvankelijk, in 2015, door het Rijk werd verwacht dat gemeenten de zorgtaken wel even effectiever en met minder geld zouden kunnen uitvoeren, blijken de kosten nog steeds onbeheersbaar. Gemeenten geven daarom al jaren aan dat er structureel geld bij moet. Gelukkig is het Rijk daar – voor jeugdzorg althans – nu ook van overtuigd al hadden wij daarvoor wel de steun nodig van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ondertussen heeft het kabinet voor volgend jaar een bedrag van 1,3 miljard toegezegd, wat ten goede zal komen aan alle Nederlandse gemeenten.

Dit neemt niet weg, dat wij ook in de toekomst zullen moeten blijven opletten, dat de kosten niet hoger zijn dan de inkomsten. Wij hopen wel, dat de veranderingen in het sociaal domein en de uitvoering van het lokale preventieplan, uiteindelijk een positieve invloed hebben op de uitgaven.

Als wij op dit moment het sociaal domein evalueren dan maken wij ons wel grote zorgen.
De afgelopen periode steunden wij de stelling dat niemand in onze gemeente buiten de boot mag vallen. Voor zover wij weten is dat tot op heden niet gebeurd. Wat Gemeente Belangen betreft zullen wij erop toezien dat dit ook in de toekomst niet zal gebeuren.

Wij hopen wel dat het nieuwe college volgend jaar er alles aan zal doen, de kosten in het domein zorg, niet uit de pas te laten lopen. Er moeten in onze gemeente immers veel meer zaken gebeuren die ook financiële ondersteuning vragen.

Woningbouw
Door woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars kan dit ook niet worden opgelost. Wij denken dat de woningbouwopgave niet zonder een landelijke dan wel provinciale aanpak kan. Zoals de woningcorporaties aangeven is de opgave groter dan de beschikbare middelen. Inmiddels lijkt het dat de verhuurderheffing gedeeltelijk wordt afgeschaft, dat zal weer financiële ruimte aan de woningcorporaties geven.
1 januari 2022 treedt de Wet Opkoopbescherming in, die het verbiedt, dat een gekochte woning de eerste 4 jaar niet verhuurd mag worden. Is het college voornemens om deze Wet ook in Hendrik-Ido-Ambacht toe te passen ?
De afgelopen raadsperiode heeft Gemeente Belangen regelmatig aandacht gevraagd voor de starterswoningen, woningen voor ouderen en jongeren en sociale woningbouw.

Ook vroegen wij eerder aandacht voor “Tiny Houses“. Wij vragen het college nu hoe zij hier tegenover staan en of ze hiermee aan de slag willen.
Klopt het dat het college er al onderzoek naar doet? Zoals door ons werd aangegeven bij het sociaal domein is woningbouw zo’n onderwerp, waar de komende jaren veel aandacht voor zal moeten zijn.

Regionale Energie Strategie. (afgekort RES)
Onze gemeente staat aan de vooravond van de energietransitie. Zoals u allen weet gaan we over naar ander energiegebruik. Dit betekent over naar andere energiebronnen voor het verwarmen van onze woningen. Dat is niet van vandaag op morgen ,maar er komt een moment waarop deze keuze op ons pad komt.

Wij krijgen, net zoals alle gemeenten, een opdracht vanuit het Rijk om hiermee aan de slag te gaan. Er is dus geen keuze. Wij hebben wel een keuze als het gaat hoe wij dat samen met de inwoners en ondernemers gaan aanpakken. Participatie speelt ook hier weer een belangrijke rol vindt de fractie. Samen met de inwoners zal er moeten worden gezocht naar een slimme oplossing om uiteindelijk te kunnen voldoen aan het landelijk beleid dat is ingezet.

Gemeente Belangen vindt dat het hele proces van de RES  haalbaar en betaalbaar moet zijn. Wij zullen samen met de inwoners, stap voor stap, dit proces moeten doorlopen. Uiteindelijk zal vooral de volgende generatie hier de zoete vruchten van plukken. Het is nog te vroeg om ook bij dit onderwerp stil te staan voor een evaluatie. Wij zijn nog te vroeg en te kort in dit proces om zinvol te kunnen terugkijken. Wellicht heeft dit bij de algemene beschouwingen van 2022 meer zin.

Groen.

Het onderhoud van het groen in onze gemeente laat op dit moment te wensen over. Wij horen van veel inwoners dat zij dit een teleurstellende ontwikkeling vinden. Willen wij daadwerkelijk iets aan het teruglopend groenonderhoud doen, dan zullen daar wel voldoende financiële middelen voor beschikbaar moeten zijn.

Wij worden wel blij van de bijenhotels en de aangelegde bijenlinten. Ook de “Tiny Forests“ kunnen verder worden ontwikkeld. Mooie stukjes groen waar iedereen van kan genieten. Wij zeggen altijd een groene gemeente te zijn. Laten wij dit dan ook hoog houden. Evaluerend moet onze fractie helaas dus vaststellen dat er op dit moment te veel plekken in onze gemeente zijn met een achterstand in het groenonderhoud. Wij vinden dat erg jammer en denken dat dit een van de prioriteiten zou moeten zijn voor de toekomst.

Inzamelen van afval.

Afvalverwerking is duurder geworden, deels door de verbrandingsbelasting vanuit het Rijk en het slecht scheiden. Het gemak waarmee afval in de verkeerde mol kan worden gegooid speelt ons parten. De gemeente introduceert binnenkort een plan waarbij de vervuiler meer gaat betalen of anders gezegd goed scheiden beloond gaat worden.
Gemeente Belangen is van mening dat te veel inwoners te onverschillig zijn bij het wegbrengen en deponeren van hun afval. Volgens ons betekent dit dat er een mentaliteitsverandering teweeggebracht zal moeten worden onder de inwoners, die te onverschillig met dit onderwerp omgaan. Vanaf volgend jaar zullen wij beter in staat zijn deze gekozen richting te evalueren.

Openbare orde en veiligheid.

De fractie van Gemeente Belangen maakt zich regelmatig zorgen over de veiligheidsgevoelens van onze inwoners. Er bereiken ons veel klachten over onveiligheidsgevoelens. Recent nog heeft de fractie aandacht gevraagd voor voldoende handhaving en controle ook door de BOA’S (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren). Door het college werd aangegeven nog dit jaar met een notitie te komen, waarbij dit onderwerp verder zal worden besproken. Helaas zijn veel inwoners nu al geconfronteerd met vreselijk en illegaal vuurwerk dat wordt afgestoken. Triest dieptepunt in dit opzicht was een prominent krantenartikel waarbij de voorzitter van de plaatselijke tennisvereniging het ook niet meer wist na een ontploffing van een levensgevaarlijk projectiel vlakbij een van de tennisbanen. Hoe denkt het college op korte termijn de veiligheidsgevoelens weer terug te krijgen bij de inwoners? Dit is absoluut noodzakelijk.

Naar de mening van Gemeente Belangen is in gesprek gaan met de jeugd die hiervoor verantwoordelijk is een gepasseerd station. Een harde aanpak, veel handhaven en er zijn is het enige wat de gemeente te doen staat.

Voor de Laan van Welhorst is er inmiddels een plan ontwikkeld en wij hopen hierover snel een besluit te kunnen nemen. Zodat de onveilige situaties opgelost kunnen worden. Op andere plaatsen vinden ook veiligheidsmaatregelen plaats. De geleidelijnen op de Sophiapromenade, het heeft even geduurd, maar zijn inmiddels voltooid. Hier werd weer duidelijk participatie toegepast. Op andere plekken zijn er nog veel verbeteringen nodig, maar Keulen en Aken zijn ook niet op een dag gebouwd.

Financiën.

Voorzitter, wij beginnen onze woordvoering over dit onderwerp maar direct met een vraag. Volgens ons is het nog niet zeker dat onze gemeente een zgn. nadeel gemeente wordt. Wij vinden het vreemd dat hier al wel op is voorgesorteerd door de begroting. Graag een reactie van het college hierop. Dat geldt ook voor de volgende vraag namelijk waarom de positieve ontwikkeling uit de september circulaire daarin niet is meegenomen.
Door het Rijk zijn voor 2021, 858.000 euro Corona gelden beschikbaar gesteld die, zoals u in uw beantwoording aangeeft, in de winternota worden verantwoord. Waaraan gaat deze grote som geld worden besteed? Waarom horen wij dat pas bij de behandeling van de Winternota? Wat zijn de effecten van de zgn. Buiggelden die afgelopen 1 oktober bekend zijn gemaakt?

Het evalueren bij dit onderwerp vindt elk jaar een aantal keren plaats via de Kadernota, begroting en winternota.

Tot slot.

Zwembad.

De fractie van Gemeente Belangen hoort van veel inwoners dat zij blij zijn met ons prachtige nieuwe binnenbad.

Wij zullen bij deze algemene beschouwingen niet ingaan op vragen over de openstelling van het zwembad. Daar zijn deze algemene beschouwingen niet voor. In ons verkiezingsprogramma komen wij hier binnenkort op terug en ook na de verkiezingen zal dit ongetwijfeld een onderwerp zijn, dat voldoende aandacht krijgt.

Fietsenstalling.

Een al dan niet bewaakte fietsenstalling. Dit item duurt naar de mening van onze fractie al veel te lang. Veel inwoners hebben ook op dit punt een veiligheidsvraag. Wanneer komt er wat voor soort fietsenstalling?

Als je dit als gemeente in je coalitieprogramma hebt staan dan zul je dat ook moeten faciliteren. Dat dit vooral incidenteel geld kost is voor iedereen duidelijk.

Wij vragen het college, wat op dit moment de stand van zaken is?

Participatie.

Participatie is inmiddels gemeengoed geworden binnen de ambtelijke organisatie, het college en de raad. Wij zijn als fractie best trots dat Gemeente Belangen daarvan de voornaamste aanjager is geweest. Tevens zijn wij trots op het feit dat naast Gemeente Belangen ook alle andere partijen in de raad prioriteit hebben gegeven aan participatie. Op veel terreinen is participatie inmiddels toegepast en wij zullen bewaken dat dit in de toekomst niet zal veranderen.

Ondernemersfonds.

De meeste ondernemers zijn voorstander van het ondernemersfonds en vinden het een goed plan. Tegenstanders moeten met goede argumenten overtuigd worden, dan kunnen er mooie dingen uit voorkomen.

Voorzitter. Als lokale partij en volksvertegenwoordigers in deze raad, danken wij alle inwoners voor hun steun en weten wij dat deze steun ook in de toekomst onontbeerlijk is. Gemeente Belangen heeft er alle vertrouwen in.

Voorzitter,

Tot zover de bijdrage van Gemeente Belangen in eerste termijn.