Gemeente Belangen: Onze opstelling maakt evenementen op zondag mogelijk

Gemeente Belangen: Onze opstelling maakt evenementen op zondag mogelijk

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Maandag spreekt de gemeenteraad over het nieuwe coalitieakkoord, dat vier fracties hebben ondertekend. Vooruitlopend hierop, hield Ambacht.net interviews met de politieke partijen, die de “gamechangers” zijn. Gamechangers in de zin van: zorgen voor cultuurverandering door de aanzet tot meer participatie van de raad en meer ontspanningsmogelijkheden op de zondag. Dat zijn Gemeente Belangen, VVD en de PvdA. Deze partijen hebben zowel tijdens de informatie- en de formatieronde aan de onderhandelingstafel gezeten. Het eerste interview was daarom met Gemeente Belangen. Daarna volgden de VVD en de PvdA. Bij dit eerste interview sprak ik met de twee onderhandelaars tijdens het (in)formatieproces aanwezig waren, namelijk Marjet Vogelaar en Melis Nugteren.

Terugkijkend op informatieproces
De fractie van Gemeente Belangen kijkt met tevredenheid terug op het informatieproces. Ze vinden dat elke partij zijn opvattingen heeft kunnen geven en dat geen partij in de raad is uitgesloten: “Alle partijen, ook Gemeente Belangen (GB), zijn voldoende gehoord en hebben voldoende inspraak gehad.”
Melis: “Als veel partijen vinden dat alles al is voorgekookt, dan is een externe informateur, vanuit het democratisch gehalte, een goed antwoord. Wij hadden een open gesprek met de informateur. Wij konden ook goed onze duiding van de verkiezingsuitslag bij de informateur kwijt en hoe wij de vervolgstappen zagen. Marjet aanvullend: “De informateur was echt verkennend bezig. Je kon je mening kwijt en dat was vier jaar geleden anders.”

Verrast over duiding
Dat de informateur dezelfde politieke kleur had als de formateur was voor Gemeente Belangen geen belemmering. Melis “We hebben het als raad daar uitgebreid over gehad en er ook over gestemd. De informateur heeft een goed verslag uitgebracht en heeft een duidelijke uitleg gegeven met drie opties. Hij heeft ook genoemd waarom bepaalde opties afvielen.” Maar: “We waren wel verrast over de uitkomst, namelijk de voorzetting van de drie coalitiepartijen.” Tijdens het duidingsdebat heeft Gemeente Belangen toen flink en fel aan de bel getrokken en volgehouden aan haar eis om een vierde partij in het college op te nemen.

Winst: vierde partij
Wat is de grote winst voor Gemeente Belangen in deze onderhandelingen? 

Melis: “De winst van de procedure is dat wij hebben gezegd: er moet een vierde partij bij. Waarom? Omdat je recht moet doen aan de verkiezingsuitslag. Wij voelden ons niet in de positie om een grote broek aan te trekken en nemen ons verlies. We zeiden toen: we zitten nu even in de wachtkamer en zijn niet aan zet.” Gemeente Belangen kon het daarom waarderen dat de formateur uiteindelijk toegaf aan de eis van Gemeente Belangen om met een vierde partij te spreken. Deze partij was immers cruciaal, om een breder draagvlak te creëren en recht te doen aan de verkiezingsuitslag.

Gemeente Belangen ontloopt verantwoordelijkheid niet
Marjet: “Ons paste bescheidenheid, in aanloop naar het formeren van een nieuwe coalitie. Waar een aantal partijen zetelwinst boekte, raakte Gemeente Belangen een zetel kwijt. Recht doen aan de verkiezingsuitslag is, in de beleving van Gemeente Belangen, dat de “winnaars” verantwoordelijkheid pakken om hun beloftes aan de kiezer te realiseren. Waar een deel van deze winnaars er voor kiest om niet deel te nemen aan de coalitie, loopt Gemeente Belangen niet weg voor deze verantwoordelijkheid.”
Melis: “Je kan wel voorkeuren hebben, dat hebben wij ook. Maar je moet ook naar de uitslag kijken en wat het meest effectief is voor Ambacht om nog verder te gaan. Gemeente Belangen heeft geen breekpunten, zoals andere partijen.” Marjet: “Met Gemeente Belangen is altijd over alles te praten. We werpen geen blokkades op.”

Winst: zondagsrust verruimd
Marjet is blij dat er een vierde coalitiepartij is. Voor haar is ook de verruiming van de zondagsrust winst. Ze denkt dan vooral aan de opening van het binnenbad op zondag. In het weekblad De Brug geeft ze aan dat deze opening een “vrije kwestie” is geworden. Maar hoe “vrij” is deze kwestie, omdat Gemeente Belangen in het verkiezingsprogramma heeft geschreven dat “iedereen op alle dagen van de week gebruik van dit prachtige zwembad moet kunnen maken”? Hoe ver wil Gemeente Belangen financieel dan gaan bijdragen?
Marjet: “Er moet met de bedrijfsleider worden onderhandeld. Dat moet op korte termijn en niet vooruit geschoven worden. Daar zijn we zelf bij. Inderdaad, we hebben ingestemd met een onderzoek, maar dat is geen doekje voor het bloeden om uiteindelijk het binnenbad dicht te houden. We zijn bereid om extra geld te geven voor openstelling van het zwembad op zondag, maar de bijdrage moet natuurlijk niet absurd hoog zijn. Je kan als politieke partij ook niet eisen dat een zwembad koste wat het kost open gaat. En denk ook aan het personeelstekort dat er is.”

Evenement op zondag
Een andere indicatie van de verruiming is het houden van evenementen, zoals een foodtruck festival op zondag. “Volgens onze fractie moet dat als ontspanning ook kunnen. Er zijn meer festivals die onze cultuur raken. Bovendien is het mogelijk om zonder veel herrie andere dingen op zondag te organiseren.” Melis: “Het moet ook geen doel op zich worden om alleen evenementen op zondag te organiseren. Het moeten wel passen bij de Ambachtse cultuur.” Marjet: “Wat we hebben uit onderhandeld is de opening van zwembad en evenementen op zondag. Dus wel degelijk meer opening op zondag.”

Winkels open op zondag
Heeft Gemeente Belangen dan wel een compromis gesloten als het gaat om de koopzondag?
Melis: “In principe moeten wij als gemeente winkeliers niet verplichten om dicht te zijn, maar moeten wij als gemeente winkeliers ook niet verplichten om open te zijn. We willen dus faciliteren, maar het gaat uiteindelijk om vraag en aanbod. Het animo van winkeliers is niet groot. Sommige winkeliers zijn al blij dat ze voldoende mensen hebben om vijf dagen in de week open te zijn. Dan zijn ze al heel gelukkig. Moet je dan de druk als gemeente er op zetten om open te zijn? We hebben altijd gezegd, als winkeliers niet willen, kan je als gemeente het niet verplichten of verbieden.” Gemeente Belangen heeft heel veel winkeliers gesproken, en hun indruk is dat alleen Albert Heijn op zondag open wil. Volgens beide fractieleden zijn er ook veel inwoners, die vinden dat “winkels open op zondag” voor hun niet noodzakelijk is.
Marjet: “Ook hier hadden we dus geen breekpunt: als de winkels op zondag open gaan prima, als ze niet open zijn ook prima. Het is niet aan ons, maar het besluit ligt bij de winkeliers en die voelen er op dit moment weinig voor.”

Verzilvering speerpunten
Welke andere speerpunten heeft Gemeente Belangen in het nieuwe coalitieprogramma verzilverd?
Melis noemt moeiteloos een aantal punten op: “Participatie, communicatie, begrijpelijke taal, het groenbeheer, iedereen een eerlijke kans en een veilige leefomgeving, rekening van de energietransitie niet naar de inwoners. Wij erkennen dat bij communicatie nog een hele slag moet worden gemaakt.” Melis: “We hebben ons vier jaar geleden ingezet op de participatie met als resultaat een goede participatienota. Nu is het de vraag of het uitgevoerd wordt en daarom gaan we monitoren. Er komen ook participatiecoaches binnen de gemeentelijke organisatie om ambtenaren er meer vertrouwd mee te maken. Een informatieslag moet worden gemaakt en met Ralph Lafleur als wethouder, met communicatie in zijn portefeuille, heb ik daar alle vertrouwen in.”

Relatieloket
In het coalitieakkoord las ik ook iets over een “relatieloket.” Wat is de meerwaarde van zo’n loket? Je hebt toch al de jeugdzorg, de kindertelefoon, het sociaal wijkteam, jongerenteam, of een vertrouwenspersoon op school? Dit onderwerp behoort toch eigenlijk in een beleidsplan van een sociaal wijkteam of van de jeugdzorg thuis en niet een coalitieakkoord?
Marjet: “Dit is een punt dat de SGP-ChristenUnie heeft ingebracht. Volgens mij gaat het er om, dat als ouders niet meer door één deur kunnen, de kinderen daarvan de dupe dreigen te worden. Letterlijk is dat natuurlijk geen loket, maar gaat dat telefonisch. Misschien wel via een sociaal wijkteam. Ik weet echt niet of mensen in zo’n noodsituatie naar de gemeente zullen bellen, maar als je er echt niet meer uitkomt…. Ik weet ook niet hoe groot de behoefte aan zo’n loket is in Ambacht.” Melis: “Misschien wordt de jeugdhulp zo minder belast. Het kan voor mensen een laagdrempelige vorm van ‘aan de bel trekken’ zijn. Inderdaad, mensen moeten die stap ook durven nemen.”

In stenen gegoten gemeente?
In het coalitieakkoord staat dat een “echte bouwgemeente is en wil blijven.” Je kan toch niet onbegrensd stenen voor groen blijven inwisselen? Waar ligt de grens? En hoe staat het met de starterswoningen en startersleningen?
Melis: “Eind juli begonnen we aan de Onderdijk met de bouw van 14 starterswoningen. Deze woningen komen ook in de Oranjebuurt en ook in het Ambachtse Lindt. We kunnen ook nog kijken naar tiny houses en flex wonen. Onze wethouder is er mee bezig. We moeten alle opties openhouden en kijken naar wat noodzakelijk is. Wat zijn de wensen? We moeten zeker ook kijken naar verdichting, misschien meer hoogbouw en meer woningen aan het water, maar ook naar stads/dorpsvernieuwing. We moeten dan nadenken over welke wijk er na de Oranjebuurt aan de beurt is.”

Inrichting/Parkeerdruk
Melis brengt bij de woningbouw nog een ander punt na voren: de openbare inrichting. “Denk ook aan de hoge parkeerdruk. Bijvoorbeeld in het oude gedeelte van de gemeente: de Oranjestraat en de Hoogtstraat. Onderzoek daar de behoefte en de mogelijkheid voor bijvoorbeeld éénrichtingsverkeer.” Daarnaast is hij voorstander van meer parkeergarages om de parkeerdruk te verlichten en een betere scheiding tussen auto- en fietsverkeer. “De Graaf Willemlaan is daarvan een voorbeeld dat zeker verbetering behoeft. Maar dat is uitvoering van het Mobiliteitsplan. Dit plan is overigens een mooi voorbeeld geweest van participatie door Ambachtse inwoners én de gemeenteraad. Dit is niet een door het college verzonnen plan, want Ralph Lafleur heeft meerdere inspraakrondes gehouden. Dat kost inderdaad wel tijd en capaciteit, maar dat is geen bezwaar. Anders krijg je aan de achterkant te maken met procedures en dat kost ook tijd en geld.”

Samenwerken met raad
Over participatie en communicatie gesproken: het coalitieakkoord staan termen als meer “samenwerken” met de raad. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is er nu dan onvoldoende samenwerking tussen college en raad?
Marjet: “De afgelopen vier jaren hebben oppositiepartijen meermaals gezegd dat alles, lees het beleid, in beton gegoten was, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Wel zijn er nu nog meer onderwerpen, waarbij we het open gesprek met de raad willen. De raad kan dan kaders stellen.”
Melis: “De raad krijgt nu ook (start)notities. Deze zijn nu veel verder uitgewerkt dan de startnotities, die wij voor ogen hebben. Het idee is dat bij de komende notities de raadsleden keuzemogelijkheden krijgen aangeboden. Bijvoorbeeld Scenario: A, B of C. En als fractie kom je zelf ook met uitgewerkte voorstellen.”

Maar hoe realistisch is dat idee voor bijvoorbeeld kleine fracties, die in de oppositie zitten?
Marjet: “Ja, dit wil de raad zelf en dat kost inderdaad veel tijd om doordachte voorstellen in te brengen.” Melis vult aan: “Als raadslid kan je altijd terecht bij de griffier. Deze is formeel de raadsondersteuner. Bij hem kan je altijd terecht voor wet technische zaken en hij geeft aan, aan welke eisen zo’n inbreng moet voldoen.”

bron: ambacht.net