Speelruimteplan voor de komende 10 jaren.

Speelruimteplan voor de komende 10 jaren.

Op15 juni heeft de gemeenteraad zich positief uitgesproken over het speelruimteplan. Dit beleid is vastgesteld voor de periode van
2020 tm 2030.

Waarom een nieuw speelruimteplan?
De huidige speelruimte is verouderd. Een nieuw speelruimteplan is nodig om te zorgen dat toekomstige veranderingen in de openbare speelruimte de komende jaren aansluiten bij de behoefte van onze inwoners, ontwikkelingen en beschikbare middelen.

Waar gaat het in dit nieuwe speelruimteplan nu over?
In dit plan staan de kaders voor het realiseren van aantrekkelijke en toekomstbestendige speelmogelijkheden. Het speelruimteplan omvat het
speelaanbod, het sportaanbod en de openbare speelruimte in Hendrik-Ido-Ambacht. Regel is dat Iedereen mee moet kunnen doen ongeacht evt. fysieke beperkingen. Een prettige buitenruimte met belangrijke elementen zoals sport, spel groen en elkaar ontmoeten zijn daarin voor inwoners belangrijk.

Hoe is dit nieuwe speelruimteplan opgezet?
In het coalitieprogramma 2018-2022 “gewoon Ambacht” zijn een aantal relevante thema’s benoemd die meegenomen zijn in het speelruimteplan. Een belangrijk onderdeel van de ontplooiing bij kinderen gebeurt tijdens het buitenspelen. Ze ontwikkelen daarmee onder andere hun motoriek wat bijdraagt aan hun gezondheid. Door participatie is er een goed beeld ontstaan van de wensen en ideeën van de verschillende doelgroepen. In 2019 is er een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de bestaande situatie. De informatie is opgehaald bij onze inwoners, waaronder kinderen en jongeren. Er is een online bewoners enquête uitgevoerd, in de wijken zijn informatie avonden gehouden. Ook is er door leerlingen van de basisscholen een speelroute gelopen. Bureau Speelplan heeft 126 openbare speel- en sportterreinen gescreend. Al deze elementen hebben geleid tot de basis van het nieuwe speelruimteplan.

Wat staat er in het nieuwe speelruimteplan?

  • Ons openbaar gebied richten we duurzaam in en we versterken de biodiversiteit.
  • De gemeente houdt rekening met klimaatverandering en gaat de woon- en leefomgeving klimaatbestendig inrichten en zet in op het tegengaan van zwerfafval.
  • Er is een grote diversiteit van speelplekken waarbij op sommige plekken de inrichting is afgestemd op de verschillende doelgroepen en een goede toegankelijkheid met name voor mensen met een beperking.
  • We ontwikkelen groene speelruimte, voor zowel kinderen als volwassenen. We streven naar een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving.
  • Buurt bewoners participeren bij de (nieuwe) inrichting. Oude niet gebruikte speelruimten worden heringericht, opgeheven of verplaatst naar een centrale en ruime buurtspeelplek met basis speelvoorzieningen en voldoende uitdaging voor verschillende doelgroepen.
  • De speelruimte wordt veilig ingericht en houdt rekening met verkeersbewegingen rondom de speelruimte.

Heeft u vragen n.a.v dit artikel?
U kunt ons bereiken via onze mail info@gembel.nl