Verkiezingsprogramma 2018-2022

Gemeente Belangen: Met & Voor Iedereen.

Altijd dichtbij, nabij en luisterend. Van en voor Ambacht. Met en door de inwoners, ondernemers en alle andere partners in onze gemeente: samenwerken vanuit het gemeentelijk belang. Als lokale politieke partij stellen wij dat voorop. Al sinds 1974.
Hoe doen we dat? De meeste inwoners kennen ons. Omdat u ons vaak en op uiteenlopende plekken in Ambacht tegenkomt. Niet alleen in verkiezingstijd, maar ieder jaar, iedere maand, zijn wij actief op pad. Omdat we voortdurend vinger aan de pols houden, willen weten wat er leeft en vooral: hoe u dat, als inwoner van Ambacht, allemaal vindt. Wat gaat er goed, wat kan verbeterd worden. We horen en zien veel. Fijn dat u ons ook opzoekt en informeert. Samen aan de slag, gewoon met en voor iedereen in Ambacht. Dat is Gemeente Belangen.

Belangrijke ontwikkelingen in Hendrik-Ido-Ambacht
Het aantal inwoners blijft toenemen, Volgerlanden Oost wordt gerealiseerd, bedrijventerrein Ambachtsezoom gaat nieuwe bedrijvigheid en extra verkeer met zich meebrengen.
Gemeente Belangen maakt daarbij op hoofdlijnen de volgende keuzes:

 • Ambacht blijft een prettige woongemeente, groen en wonen in balans.
 • Meer woningen, meer bedrijvigheid. Dat betekent aandacht voor toenemend verkeer. Per auto, fiets en openbaar vervoer.
 • Nieuwe woningen zijn gericht op de toekomst. Dat betekent optimaal inzetten op duurzame, energiezuinige of energieneutrale woningen. Aardgasaansluitingen in principe niet meer, tenzij aangetoond is dat het echt niet anders kan.
 • Ambachtsezoom moet een onderscheidend, zeer duurzaam bedrijventerrein worden. Gemeente Belangen onderschrijft het profiel. We twijfelen echter aan de vraag naar deze locatie. Als de beoogde vraag uit de markt er na twee jaar niet is, moet het plan worden heroverwogen.
 • We benutten de kennis, inbreng en creativiteit van onze inwoners. Dat doen we waar mogelijk aan de voorkant, samen komen tot een goed plan en daarmee aan de slag.

Samenspraak, inspraak en communicatie

The wisdom of the crowd’ oftewel de kennis, kunde en creativiteit van inwoners en belanghebbenden. Wij vinden dat onze gemeente daar nog te weinig gebruik van maakt. In het land en zelfs internationaal zijn volop voorbeelden van manieren waarop inwoners hun gemeentebestuur juist uitdagen naar nieuwere manieren van samenwerken. Het is altijd maatwerk en dus ook een leerproces. Met wat lef, goede afspraken en durven leren van fouten denken wij dat we samen Ambacht mooier en leuker kunnen maken.
Een goede kans is het gescheiden inzamelen van huisvuil. Een klein deel is restafval, veel is opnieuw te gebruiken. Milieudoelstellingen staan voorop. Maar hoe gaan we het inwoners makkelijk maken om afval te scheiden en tegelijkertijd het inzamelen betaalbaar houden? Inwoners, gemeente en partners met kennis kunnen samen de uitdaging voor hun wijk of buurt oppakken.
De communicatie vraagt constante aandacht. Nieuwe media bieden mogelijkheden maar brengen tevens risico’s dat mensen niet bereikt worden. Niet iedereen is digitaal vaardig en alle communicatie vraagt altijd helder, toegankelijk taalgebruik.

 • Samenspraak aan de voorkant organiseren
 • Kennis en kunde van de samenleving benutten
 • Stimuleren van betrokkenheid jongeren en jeugd
 • Communicatie moet helder en doeltreffend zijn

Winkelcentra, economie en bereikbaarheid.

Over winkelcentrum De Schoof kunnen wij kort zijn. Wij zijn altijd tegenstander geweest van uitbreiding en afsluiting van de Graaf Willemlaan. In de groei van onze gemeente zien wij wel kansen voor nieuw ondernemerschap, waar nu nog sprake is van leegstand.
Voor de economische groei is het van groot belang dat Ambacht aantrekkelijk en bereikbaar blijft. Dat vraagt doorlopend gesprek met winkeliers en ondernemers over toekomstplannen.

 • Bushalte de Schoof moet terug!
 • Ook de andere winkelcentra met openbaar vervoer bereikbaar
 • Waterbusplein opnemen in bus routes
 • Bewaakte parkeerplaats voor vrachtwagens
 • Startende ondernemers stimuleren zich voor langere tijd in Ambacht te vestigen
 • Aanpak van leegstand in winkelcentra is gezamenlijke opgave van ondernemers, eigenaren en gemeente

De regionale lobby van gemeenten, provincie en bedrijfsleven om de filedruk op A15 en A16 te verminderen, ondersteunen wij van harte. Dit is een goed voorbeeld waar samenwerking versterkt om doelen te bereiken.

Wonen en veiligheid

In Ambacht is het goed wonen voor iedereen. Het woningaanbod moet aantrekkelijk zijn. Koopwoningen in de segmenten waar de vraag is, om nieuwe inwoners te trekken en doorstroom van bestaande inwoners mogelijk te maken. Vergrijzing vraagt soms andere woningen en woonvormen.

 • Voldoende aanbod van vrije kavels, starterwoningen en sociale huurwoningen
 • Startersleningen moeten blijven
 • Levensloopbestendige woningen die gemakkelijk zijn aan te passen
 • Woonvormen als mantelzorgwoning en meergeneratiewoning
  faciliteren

Bij goed wonen hoort een veilige leefomgeving:

 • Initiatieven buurtpreventie blijvend steunen
 • Wijkschouw met politie, gemeente én inwoners
 • Aandacht voor onveilige verkeerssituaties
 • Voldoende openstelling politiepost in het gemeentehuis maakt binnenlopen laagdrempelig
 • Helaas zijn het vaak de ouders zelf die verkeersonveiligheid rondom scholen veroorzaken. Autoverkeer in directe nabijheid scholen ontmoedigen, ten gunste van de veiligheid voor voetgangers en fietsers

Zorg, welzijn en deelnemen aan de samenleving

Het kan u niet ontgaan zijn: veel zorgtaken zijn tegenwoordig de verantwoordelijkheid van de gemeente. Gemeente Belangen hecht zeer aan nabijheid en toegankelijkheid van zorg, hulp en ondersteuning. Omdat we vinden dat de samenleving van ons allemaal is en iedereen erbij hoort. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Waarbij waakzaamheid geboden is om te voorkomen dat mensen overbelast raken.

Met de meeste kinderen gaat het goed. Waar extra jeugdzorg en gezinsondersteuning nodig is, moet dat snel beschikbaar zijn. Wachtlijsten en te sterke regeldruk vinden we onaanvaardbaar. Te vaak vallen kinderen nog tussen wal en schip. Dat leidt tot onnodig verdriet, schade bij het kind, in het gezin en uiteindelijk vaak tot hogere kosten.

 • Voorzieningen op wijkniveau, ontmoeting en participatie staan centraal
 • Wijkvoorzieningen voor en door bewoners mogelijk maken
 • Vrijwilligerswerk faciliteren en stimuleren om vereenzaming en sociaal isolement tegen te gaan
 • Actieve inzet op het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. Respijtdagen, logeervoorzieningen etc. kunnen beter worden benut. Vraag mantelzorg zelf wat ze (tijdelijk) nodig hebben om het vol te houden en probeer dat dan ook te bieden
 • Inzetten op verdere schuldenpreventie en gebruikmaking van minimaregelingen
 • Participatieplekken in de eigen gemeente voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Organisaties met een subsidierelatie met de gemeente verplichten tot bieden participatieplekken
 • Laaggeletterheid bemoeilijkt deelname aan de samenleving: intensief blijven inzetten op lezen en schrijven voor iedereen. Communicatie van de gemeente altijd in eenvoudige, begrijpelijke taal
 • Blijvend actief inzetten op het naar de arbeidsmarkt leiden van bijstandsgerechtigden, lever maatwerk op weg naar zelfredzaamheid
 • Alle inwoners voelen zich welkom en gehoord, Gemeente Belangen wil zich inzetten om diversiteit aan culturen actief te laten meedoen en de samenleving te verrijken

Onderwijs, cultuur, sport

Ouders willen kunnen kiezen voor het onderwijs van hun voorkeur. Variatie in het aanbod binnen Ambacht vindt Gemeente Belangen belangrijk. Voortijdig schoolverlaten goed monitoren. Veelal is erbij onderwijs gerelateerde problemen meer aan de hand. Integrale, snelle aanpak helpt jongeren weer op weg.
De gemeente vervult een voorbeeldrol ten aanzien van leer- en stageplaatsen. Vanuit de voorbeeldrol kan de gemeente actiever bedrijven en organisaties aanspreken.

Muziekonderwijs heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. We vinden het interessant om de komende periode te bezien of de gemeente daar, binnen of buiten het onderwijs, een stimulerende rol in kan spelen.

We zien dat onze inwoners, net als wij, grote waarde hechten aan voorzieningen als Cascade en de bibliotheek binnen de eigen gemeentegrenzen. En dat willen we graag zo houden!

Het nieuwe zwembad komt eraan, Ambacht kent een flink sport- en verenigingsleven. Sporten is gezond, de sociale kant is echter ook heel waardevol. Zonder de onmisbare vrijwilligers kan al dit club- en verenigingsleven niet bestaan. Over wie wat, wanneer en waar nodig heeft is constructief contact tussen gemeente en vereniging blijvend nodig. Wanneer vraagstukken aan de gemeenteraad worden voorgelegd, zijn deze goed onderbouwd met de actuele stand van zaken en weging van diverse belangen.

 • Leegstaande winkel- of bedrijfspanden kunnen mogelijk tijdelijk worden gebruikt als broedplaats voor kunstenaars en anderszins benut voor culturele activiteiten
 • Voldoende keuze in aanbod van onderwijs

Groen en duurzaamheid

Duurzaamheid moet op alle fronten vanzelfsprekend worden. De gemeente vervult een voorbeeldrol in duurzaam vastgoed.
Een energieneutraal en qua materiaalgebruik volledig duurzaam gemeentehuis is zeer wenselijk.
De actie ‘zon op andermans dak’ juichen wij toe. We zien nog heel veel daken waar zonnepanelen op zouden passen.

Groene daken en gevels kunnen water bergen bij extreme buien, geven koelte op warme dagen en kunnen, samen met openbaar groen, bijdragen aan de biodiversiteit. Voor goede woonkwaliteit is groen in de directe omgeving onmisbaar.

Het Perenlaantje blijft bestaan, als groene parel in een nieuw te bouwen woongebied. In harde euro’s levert dat nu minder inkomsten op, echter de winst van het behoud van dit unieke stukje Ambacht is van veel grotere waarde!
Groen- en natuurbeleving dichtbij willen we verder benadrukken met een fiets- en wandelpromenade tussen Noordpark en Crezéepolder.

 • De gemeente maakt een zon-actieplan hoe de komende jaren daken actief kunnen worden benut
 • Nieuwe woningen en gebouwen zijn (nagenoeg) energieneutraal, aardgas-aansluitingen worden zoveel mogelijk vermeden
 • Een nette, verzorgde en groene openbare ruimte vinden wij vanzelfsprekend en een gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Extra aandacht voor een duurzame, levensloopbestendige inrichting van de openbare ruimte. Zodat iedereen er comfortabel gebruik van kan maken

Financiën en bestuur

Het spreekt voor zich dat de financiële positie van de gemeente solide dient te zijn, wij willen dan ook dat investeringen en projecten zorgvuldig worden getoetst. Investeren in de toekomst, maar dan wel ten gunste van de inwoners. Het moet de leefbaarheid van Ambacht waarborgen of verbeteren.

Hendrik-Ido-Ambacht is een zelfstandige gemeente en dat willen we zo houden. Als regionale samenwerking daarbij helpt, is het lokale belang daarmee gediend. Dat moet dan aantoonbaar zijn.
De gemeente is bij diverse samenwerkingsverbanden betrokken. We willen grip houden op wat we daarmee voor onze gemeente bereiken en tegen welke kosten. De meerwaarde van ieder samenwerkingsverband moet inzichtelijk zijn.

 • Gemeente geeft niet meer uit dan wordt ontvangen
 • Gemeentelijke belastingen niet verhogen
 • Opdrachten gunnen aan lokale ondernemers