Verkiezingsprogramma 2014-2018

Gemeente Belangen is een partij die met gezond verstand en beide benen op de grond deelneemt aan het lokale bestuur.
Het doel is een dienstbare en transparant bestuurde gemeente. Het geld van de inwoners moet zorgvuldig worden besteed. Wij zijn een partij met een open en eerlijke politiek, waarbij lokale accenten doorslaggevend zijn.
Wij hechten veel waarde aan de mening van inwoners over zaken die zij belangrijk vinden.

 

Financiën

Gemeente Belangen vindt een sluitende begroting belangrijk daarom moet de gemeente niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Alle voorzieningen en faciliteiten in onze gemeente zijn waardevol en verdienen een evenwichtig (financieel) beleid.

 • Gemeentelijke belastingen in principe niet meer laten stijgen dan de jaarlijkse inflatiecorrectie.
 • Regionale verplichtingen moeten realistisch zijn.
 • Een goed financieel transparant beleid waarbij prioriteit wordt gegeven aan de leefbaarheid in de wijken.

Woon- en leefomgeving

Gemeente Belangen hecht veel waarde aan prettig wonen en leven. Met inspraak en goede communicatie willen we bereiken dat inwoners optimaal betrokken zijn bij hun eigen woon- en leefomgeving.

 • Groene zones in wijken behouden (en daarbij initiatieven van inwoners stimuleren).
 • Parkeerproblematiek bespreekbaar maken.
 • Betere controle op onderhoud van het groen en de wegen.
 • Meer aandacht besteden aan milieucontroles.
 • Sociale samenhang bevorderen in de wijken.
 • Inwoners aan voorzijde betrekken bij het maken van beleid.
 • Alle openbare gebouwen, bedrijventerreinen en winkelcentra bereikbaar houden met het openbaar vervoer.

Ouderen

Met het oog op de aanstaande vergrijzing dient de gemeente doelgericht in te spelen op de behoefte van deze sterk groeiende groep, zoals het zoveel mogelijk handhaven van de noodzakelijke voorzieningen in de wijken/buurten.

 • Het waarborgen van voorzieningen voor ouderen, onder andere openbaar vervoer en WMO vervoer.
 • Het stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk om vereenzaming tegen te gaan.

Huisvesting

Gemeente Belangen is van mening dat er een goede verdeling moet zijn van het woningaanbod.

 • Rekening houden met de samenstelling van de bevolking in onze gemeente door een juiste verdeling van het woningaanbod van starterswoningen, sociale woningbouw en vrije kavels.

Jongeren/Jonge gezinnen

Jongeren hebben de toekomst, dus spelen wij in op ontwikkelingen die voor deze groep belangrijk zijn. Wij voeren een actief beleid op de terreinen van sport, onderwijs, cultuur en natuur om ook op die manier jongeren aan de gemeente te binden.

 • Ons beleid is erop gericht om voldoende starters woningen te kunnen aanbieden, dit in combinatie met sociale woningbouw.
 • Wij streven naar goede uitgaansgelegenheden voor jongeren.
 • Gemeente Belangen vindt speeltuinen, speelvelden en voorzieningen voor de oudere jeugd, zoals een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP), belangrijk.
 • Bij (bouw)projecten moet de aanbesteding dusdanig zijn dat leer- en werktrajecten zijn opgenomen in de procedures.
 • Nieuwbouwwijk De Volgerlanden

De realisatie van de nieuwbouwwijk De Volgerlanden (een vinex-locatie) loopt door de economische situatie vertraging op. Alle middelen dienen te worden aangewend om de huizenbouw/verkoop te stimuleren, waarbij de kwaliteit en leefbaarheid niet uit het oog mag worden verloren.

 • Het groen in deze wijk moet zoveel mogelijk behouden blijven.
 • De Volgerlanden moet financieel gezond verder worden ontwikkeld.

Veiligheid

Je veilig voelen in je woonomgeving is erg belangrijk. We willen een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis en je directe omgeving, is een recht waar we waarde aan hechten.

 • Toezicht en handhaving en buurtpreventie behouden en uitbreiden.
 • Extra aandacht voor verkeersveiligheid rondom scholen.
 • Tijdig informeren van inwoners in geval van dreigende calamiteiten.

Cultuur en recreatie

Vrijetijdsbesteding is een onderdeel van het dagelijks leven. Ons dorp beschikt over mooie voorzieningen en dat moet zo blijven.

 • Gebruik van Cultureel Centrum Cascade optimaliseren.
 • Behoud van het eigen, doelmatig en veilig zwembad.
 • Voldoende sport-, culturele- en recreatieve voorzieningen voor alle leeftijden.
 • Cultuurhuis met een permanente expositieruimte.

Economie

Door het stimuleren van werkgelegenheid in Hendrik-Ido-Ambacht schep je zekerheid bij de
inwoners.

 • Zover wettelijke regels dat toelaten, opdrachten in eerste plaats gunnen aan de lokale middenstand en bedrijven.
 • Het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen door gunstige vestigingsregels.
 • Middenstand en bedrijfsleven vroegtijdig betrekken bij nieuwe ontwikkelingen.

Samenleving: Zorg en Welzijn, jeugdzorg en participatie

De gemeente staat de komende periode voor een grote uitdaging. Uitvoering van WMO, Jeugdzorg en Participatiewet wordt een taak van de gemeente. Inwoners zullen meer worden aangesproken op eigen kracht en het zich inzetten als vrijwilliger en mantelzorger.

 • Aandacht voor ouderen, dementerenden en mensen met een beperking en hun mantelzorgers.
 • Het WMO loket en het Centrum voor Jeugd en Gezin op een onafhankelijke plaats.
 • Tegengaan van fraude met gemeenschapsgeld.
 • Verantwoording uitvoering ligt bij WMO en niet bij uitvoerende instanties.
 • Regelmatig in gesprek gaan met zorgverleners en cliënten om knelpunten te signaleren en aan te pakken.
 • De gemeente zorgt voor een goed vangnet van voorzieningen voor diegene die dat nodig hebben.
 • Goede voorlichting en communicatie (o.a. Website gemeente) over alle voorzieningen.

 

Een duurzame gemeente

Milieu en duurzaamheid is een wezenlijk onderdeel in onze samenleving. Gemeente Belangen vindt het belangrijk dat iedere inwoner zijn/haar steentje bijdraagt aan het milieu en een duurzame gemeente. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren. Bij alle onderwerpen is er aandacht voor duurzaamheid en milieu voor mens en leefomgeving.

 • Gemeente Belangen heeft de ambitie om op het gebied van afval nadrukkelijk in te zetten op het zo ver mogelijk terugdringen van de afvalstromen en daarbij hergebruik van materialen te stimuleren.
 • Bij nieuwbouw of grootschalige renovatie van gebouwen/voorzieningen zou er klimaatneutraal gebouwd moeten worden.
 • Het tegengaan van energieverspilling en milieuvervuiling en daarnaast het gebruik van duurzame energie stimuleren.
 • Gemeente Belangen wil dorpslandbouw bevorderen.
 • Bij initiatieven van inwoners, instellingen en bedrijven moet de Gemeente zich primair stimulerend en faciliterend opstellen.
 • Invoeren van een verantwoord systeem voor de inzameling van plastic,papier en glas,
 • Goede balans tussen woningbouw, groen en bedrijvigheid.

Bestuur en Regioparagraaf

De lokale overheid stelt zich dienstbaar op. De gemeente is er voor de inwoners. We zien inwoners als verantwoordelijke burgers. Veel bewoners zetten zich graag in voor de lokale samenleving. Waar mogelijk betrekken we bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij belangrijke keuzes. Dat komt het beleid ten goede en de kans op succes is groter als bewoners weten dat ze invloed op het beleid hebben.
Gemeente Belangen is voor samenwerking met de omliggende gemeenten in de Drechtsteden als dat voor onze gemeente een (financiële) meerwaarde heeft. Wij doen dit met het uitgangspunt “regionaal wat regionaal moet, lokaal wat lokaal kan”.

 • Hendrik-Ido-Ambacht is een zelfstandige gemeente en dat moet zo blijven,
 • De gemeente moet herkenbaar zijn en aanspreekpunt blijven, voor belangrijke zaken zoals klantencontact, beheer van veiligheid en publieke zaken.
 • Voor de regioparagraaf ‘Samenwerking Drechtstedengemeenten’ verwijzen wij u graag naar: www.gembel.nl