Verkiezingsprogramma 2022 – 2026.

Met & voor iedereen

Altijd dichtbij, nabij en luisterend. Met en door de inwoners, ondernemers en alle andere partners in onze gemeente. Samenwerken vanuit het gemeenschappelijk belang. Als lokale politieke partij stellen wij dat altijd voorop. Van en voor Ambacht.

Wij beloofden en maakten waar:

 • Participatienota Ambachtse Aanpak. Wij betrekken onze inwoners bij aanvang van nieuwe plannen en daaruit volgend beleid;
 • De bushalte bij winkelcentrum De Schoof;
 • Het Waterbusplein is opgenomen in de busroute;
 • Met de aanleg van bijenlinten en de groene daken-acties is er nadrukkelijk aandacht geweest om de Biodiversiteit in onze gemeente te vergroten. Wij willen dit graag verder uitbreiden;
 • Met het vaststellen van het Bomenbeleidsplan zijn er duidelijke afspraken gemaakt hoe wij blijven omgaan met de bomen in onze gemeente;
 • Op het gebied van veiligheid en leefbaarheid hebben wij meerdere zaken op de politieke agenda gezet. Onder andere de Sophiapromenade. Deze wordt inmiddels op meerdere manieren onder de aandacht gebracht;
 • Verkeersveiligheid rondom scholen is bevorderd door “School op Seef” certificering mogelijk te maken.

Belangrijke ontwikkelingen in Hendrik Ido Ambacht

 • Het aantal inwoners blijft toenemen.
 • Waterbusplein en Volgerlanden-Oost worden gerealiseerd;
 • Op het circulaire bedrijventerrein Ambachtsezoom is de bouw in volle gang, wat voor extra werkgelegenheid zorgt;
 • Ambachtsezoom moet een onderscheidend, zeer duurzaam bedrijventerrein worden, waar alle gebruikte materialen kunnen worden hergebruikt. Gemeente Belangen onderschrijft dit profiel;
 • De Noordoevers worden gereed gemaakt voor woningbouw;
 • Ontwikkeling “Ambachts Lint” met betaalbare sociale koopwoningen voor onze jongeren en huur en koopappartementen voor onze ouderen;
 • Ambacht moet een prettige gemeente blijven om in te wonen;
 • Meer woningen, meer bedrijvigheid. Dat betekent meer aandacht voor het toenemend verkeer. Per auto, fiets of met het openbaar vervoer;
 • Nieuwe woningen zijn gericht op de toekomst. Dit betekent optimaal inzetten op duurzame, energiezuinige of energie-neutrale woningen;

Samenspraak, inspraak en communicatie

Wij zijn een gemeente met een eigen identiteit, gezamenlijk gevormd door inwoners, bedrijven en organisaties. Met elkaar zijn we Ambacht!

Wij willen onze inwoners uitdagen hun kennis, ervaring en creativiteit in te zetten voor de toekomst van Ambacht. Wij zijn ervan overtuigd dat de plannen hierdoor op meer steun kunnen rekenen.
De communicatie met onze inwoners moet in een duidelijke taal, die voor iedereen helder en begrijpelijk is.

Winkelcentra, Economie en Bereikbaarheid

Winkelcentra, openbaar vervoer en openbare ruimtes moeten voor iedereen bereikbaar, toegankelijk en veilig zijn. Goed aangelegde geleidelijnen zijn noodzakelijk voor mensen met een visuele beperking.
Verzorgde, veilige, toegankelijke en bereikbare winkelcentra kunnen de leegstand voorkomen. Een goede, veilige, liefst bewaakte fietsenstalling bij De Schoof moet er daarom komen.
De Ambachtsezoom is het sprekend voorbeeld hoe we bedrijventerreinen in de toekomst moeten verduurzamen. Gemeente Belangen ziet hier een belangrijke faciliterende rol voor de gemeente, want uiteindelijk moeten we het samen doen.

Wonen en Veiligheid en Leefbaarheid

Wonen

“Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd.” Wij blijven ons inzetten voor de bouw van woningen voor starters en senioren. Daarnaast zetten wij in op de behoefte en wensen van betaalbare huurwoningen, die duurzaam en levensloopbestendig zijn.

Gemeente Belangen staat voor het kritisch kijken naar de huidige woonvoorraad en woonbehoefte. Wij zoeken naar mogelijkheden en kansen om de geplande woningbouw aan te passen aan de huidige behoefte van onze inwoners. Voor de meest kwetsbaren zien wij oplossingen in tijdelijke flex woningen zodat deze doelgroep toch bediend kan worden.

 • Betaalbare en levensloopsbestendige woningen voor jongeren en ouderen;


Veiligheid
Voor een hoge kwaliteit van wonen is veiligheid noodzakelijk. Het voorkomen of in ieder geval zoveel mogelijk beperken van inbraken, diefstallen en vernielingen draagt bij aan een veilige woonomgeving.

Maar ook de verkeersveiligheid is belangrijk. Woonwijken moeten zodanig zijn ingericht dat verkeersovertredingen bijna onmogelijk zijn. Op de doorgaande wegen willen wij fietsers en voetgangers zoveel mogelijk gescheiden van de rijbaan de ruimte geven.

Wij willen ons ook graag inzetten om de digitale criminaliteit (Cybercrime) bij onze inwoners onder de aandacht te brengen. Op alle mogelijke manieren moeten onze inwoners vanuit de gemeente worden geïnformeerd, over hoe deze vorm van criminaliteit herkent kan worden, maar vooral hoe dit voorkomen kan worden.

Leefbaarheid

Een bijdrage aan veiligheid is zeker ook het vergroten van het veiligheidsgevoel in je woonomgeving. Goed werkende straatverlichting, schone en goed onderhouden omgeving. Laten we samen de buurt gezellig houden door rekening te houden met elkaar.

 • Meer aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers;
 • Buurtpreventie blijven ondersteunen;

Zorg, Welzijn en Deelnemen aan de Samenleving

Wij willen ervoor zorgen dat onze inwoners zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en recreëren. Iedereen moet mee kunnen doen!

 • Wij blijven onverminderd aandacht vragen voor dementie
 • Blijvende ondersteuning van huidige initiatieven op het gebied van de aanpak van laaggeletterdheid en zonodig, uit te breiden.
 • De inzet van Gemeente Belangen is oplossingsgerichte zorg, flexibel en mensgericht;
 • Extra aandacht voor (jonge) mantelzorgers die (deels) de zorg voor een gezinslid op zich nemen.
 • Aandacht voor eenzaamheid. Ontmoetingsplekken en gezamenlijke woonvormen kunnen wellicht een oplossing bieden.
 • Laagdrempelige en toegankelijke gemeentelijke dienstverlening. Er moet een eigen loket van de Sociale dienst binnen onze gemeente zijn;
 • Er moeten participatieplekken gecreëerd worden om zodoende werkplekken te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Aanpak schuldenproblematiek. Schulden en armoede laten langdurig diepe sporen na. De gemeente moet armoede actiever gaan bestrijden met onder meer tijdige en laagdrempelige schuldhulpverlening en met maatwerk voor individuen en gezinnen. Preventie is hierbij ook een sleutelwoord.
 • Aandacht voor psychische nood;
 • Iedereen een eigen huisarts;
 • Vanzelfsprekend blijven wij kritisch kijken naar de kosten;
 • Onze gemeente heeft een groot aantal plaatsen waar onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Evenementen zoals Zomerparkdag, het Foodtruckfestival, maar wellicht ook een buitenbioscoop, kermis of culturele evenementen. Wij blijven ons inzetten om dergelijke initiatieven te ondersteunen. Het biedt gelegenheid tot ontspanning en ontmoeting.
 • Alle inwoners voelen zich welkom en gehoord. Gemeente Belangen blijft zich inzetten om de diversiteit aan culturen actief te laten meedoen en de samenleving te verrijken.

Onderwijs, Cultuur en Sport

Gemeente Belangen onderschrijft en ondersteunt de ambities vanuit het lokaal Sportakkoord. Sport en bewegen moet in zijn kracht worden gezet. Er moet voor iedere inwoner een passend aanbod zijn om te sporten en/of te bewegen. Een sterke verbinding tussen sport en zorg, waarbij sport wordt ingezet als middel en lokale verenigingen worden ondersteund om deze maatschappelijke rol te pakken. Alle dagen van de week, op de prachtige locaties die ons dorp rijk is. Denk hierbij aan de parken, maar ook het multifunctionele nieuwe binnenzwembad.

 • Kinderen moeten op een veilige manier naar school kunnen. Lopend of met de fiets moeten de scholen goed bereikbaar zijn. (Schoolzones)
 • Wij willen graag extra begeleiding voor overbelaste en kwetsbare kinderen
 • Laaggeletterdheid bemoeilijkt deelname aan de samenleving. Intensief blijven inzetten op lezen en schrijven voor iedereen. Communicatie vanuit de gemeente moet altijd in begrijpelijke taal.
 • Inmiddels hebben wij een prachtig zwembad in Ambacht. Iedereen moet hier op alle dagen van de week gebruik van kunnen maken.

Duurzaamheid en Groen

Regionale Energie Strategie

De energietransitie naar duurzame groene energie, is een enorme opgave waar we voor staan. Een opgave waar participatie een cruciale rol speelt. We moeten deze klus samendoen

Samen met onze inwoners, (maatschappelijke) partners en andere overheden moeten we deze opgaven volbrengen. Een goede communicatie is van groot belang om te informeren, maar ook om goede ideeën op te halen.

Ook de haalbaarheid en betaalbaarheid voor alle inwoners, zijn belangrijke pijlers waar wij scherp op blijven monitoren. De rekening mag niet zomaar bij onze inwoners gelegd worden. Wij pleitten ervoor om de transitie stapje voor stapje in uitvoering te brengen. Zon op daken en isoleren van woningen zijn al technieken die gebruikt worden en waar vanuit het Rijk ook subsidies voor worden verstrekt.

We blijven open staan voor nieuwe ontwikkelingen die zich in snel tempo opvolgen. Vooral de winning, opslag en distributie van warmte en/of koude uit riool-, afval-, drink- en oppervlaktewater bieden mogelijkheden voor Hendrik Ido Ambacht. En mocht waterstof grootschalig groen beschikbaar komen, dan heeft dit wat ons betreft zeker mogelijkheden.

Transitievisie Warmte

“Iedereen moet van het gas af” is een veel gehoorde kreet in de media.

De Transitievisie warmte zien wij als een uitdaging die haalbaar en betaalbaar moet zijn en waar iedereen aan mee kan doen. Wij willen dit samen met onze inwoners realiseren. Wij volgen het participatietraject op de voet. Goede communicatie en verbinding met onze inwoners en (maatschappelijke) partners is een vereiste, om samen met de overheid de goede dingen op een eerlijke manier te doen.

 • Wij willen niemand verplichten om van het gas af te gaan;
 • Wij gaan de rekening ook zeker niet zomaar bij onze inwoners neerleggen. Dat kan en mag niet gebeuren!
 • Het gevaar van energie armoede ligt op de loer.
 • Niets doen is geen optie.
 • Meer subsidie voor verduurzaming van de woning en isoleren.
 • Samen op een eerlijke manier het gebruik van aardgas verminderen.
 • Kleine stapjes die haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen.
 • Meer aandacht voor klimaat-adaptieve maatregelen en biodiversiteit.

Groen

Ambacht is een groene gemeente en dat moet zo blijven. Groen helpt tegen hittestress. Hiervoor zijn wel voldoende middelen nodig voor een goed onderhouds- en snoeiprogramma.

Afval(stoffen)

De wijze waarop wij in Hendrik Ido Ambacht afval scheiden kan nog beter. Wij streven ernaar de kosten voor afvalverwerking zo laag mogelijk te houden, maar daar hebben we uw hulp bij nodig. Goede voorlichting hoe u als inwoner thuis het afval nog beter kunt scheiden, gaat helpen de kosten voor afvalverwerking in de toekomst te laten dalen. Wij vinden dat goed afval scheiden beloond zou moeten worden. De verwachting is dat een recycletarief ons hierbij kan helpen.

Financiën en Bestuur

Wij streven naar een gemeentebestuur dat zegt wat zij doet, maar ook zeker doet wat ze zegt. De financiën van de gemeente moeten op orde zijn. Alle investeringen moeten zorgvuldig worden getoetst en moeten bijdragen aan het verbeteren en waarborgen van de leefbaarheid in Ambacht.

Hendrik Ido Ambacht is een zelfstandige gemeente en dat willen wij graag zo houden. Als regionale samenwerking daarbij helpt, is het lokale belang daarmee gediend. De meerwaarde van ieder samenwerkingsverband moet inzichtelijk zijn.

Hiervoor is een krachtige ambtelijke organisatie noodzakelijk, die de belangen van de inwoners van Ambacht regionaal en lokaal kan behartigen, want zij staat tenslotte ten dienste van onze inwoners.

 • We geven niet meer uit dan dat we ontvangen;
 • Opdrachten zoveel mogelijk gunnen aan lokale ondernemers;
 • Gemeentelijke belastingen niet verhogen.