Wethouder Lafleur:  “De Ambachtse Aanpak, we zijn op de goede weg, maar het kan zeker nog beter”

Wethouder Lafleur:  “De Ambachtse Aanpak, we zijn op de goede weg, maar het kan zeker nog beter”

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Wethouder Ralph Lafleur had in 2018 een dubbele primeur: hij werd voor het eerst wethouder voor een partij, die voor het eerst in het college kwam. Reden voor ambacht.net om met hem aan het einde van de raadsperiode terug te kijken. 

Beter communiceren
“Het wethouderschap kwam op mijn pad na de succesvolle verkiezingsuitslag vier jaar geleden. Ik was toen al twee jaar schaduwfractielid bij Gemeente Belangen. Mijn drive is nog steeds om de gemeente beter te laten luisteren naar haar inwoners. Het gaat er om dat je als gemeentelijke organisatie moet beseffen, dat je ten dienste staat van de inwoners en je hiernaar handelt. Dat vraagt om wederzijds respect in de wijze van communicatie. En hiermee bedoel ik dat als een inwoner een vraag stelt, telefonisch of per email, of er voor langs komt op het gemeentehuis, wij deze inwoner van een antwoord voorzien. En nee is ook een antwoord, want we kunnen niet altijd iedereen tevreden stellen. Dat is ook een feit, maar mensen hebben altijd recht op een antwoord, of een goed gesprek, met de bijpassende uitleg. Hier heb ik afgelopen vier jaar nadrukkelijk op ingezet en ik zie zeker verbetering, maar we zijn er nog niet. En dit is zeker één van de belangrijkste profileringspunten van Gemeente Belangen,” aldus Lafleur.  

Ambachtse aanpak
“Als gemeentelijke organisatie, maar ook bestuurlijk, laagdrempelig aanspreekbaar zijn voor je inwoners. Dit is waar Gemeente Belangen voor staat. Dit geldt ook voor het beleid, dat de gemeente zelf ontwikkelt. Door aan de voorkant met inwoners hierover in gesprek te gaan heb ik zelf ervaren dat dit de plannen verrijkt en beter maakt. Bovendien kan je hierdoor op meer draagvlak rekenen. En ook hiervoor geldt: we kunnen nooit iedereen tevreden stellen, maar je hebt wel aan de voorkant mee kunnen denken en praten. Uiteindelijk komt uit deze participatie het best haalbare resultaat. Ik ben er dan ook trots op dat de gemeenteraad unaniem heeft ingestemd met de participatienota ‘Ambachtse Aanpak’!”
Lafleur vervolgt: “Het is een mooi document, waarin de gemeenteraad handvatten meegeeft aan zichzelf. Het geeft ook handvatten aan de ambtelijke organisatie hoe de communicatie en participatie met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen dient plaats te vinden. Het echte succes heb je natuurlijk pas als wat je opschrijft en afspreekt met elkaar, ook in de praktijk wordt toegepast en dan zeg ik dat kan echt nog beter!

Profilering
Wat onderscheidt Gemeente Belangen van andere partijen?  

Lafleur: “Vooral dat wij altijd op straat of winkelcentra te vinden zijn, en niet alleen rond verkiezingstijd, maar gehele jaar door om op te halen wat er leeft bij onze inwoners. Dit vertalen wij naar onze inbreng in het gemeentelijke beleid of wij stellen hierover vragen aan het college. Zo maken wij ons zorgen over voldoende huisartsen, of te hard rijden in 30 km straten of bij scholen, of de dreigende energie armoede en gebrek aan betaalbare woningen. En zetten wij ons in voor het vergroten van de biodiversiteit en de kwaliteit van ons groen en streven wij naar een regionale lobby voor een geluidscherm op de A16 en A15.” 

Samenwerking college
Hoe kijkt u terug op de samenwerking in het college? Welke aandachtspunten zijn voor u in de toekomst om met dezelfde coalitiepartijen opnieuw in het college te zitten?
“Afgelopen vier jaar waren zeer intensief en voor mij af en toe een zoektocht hoe tot het beste resultaat te komen op basis van de afspraken uit ons coalitieprogramma. Naar mijn mening hebben wij de meeste ambities uit ons coalitieprogramma intussen behaald of bijna afgerond. Dat lukt alleen als er sprake is van goede samenwerking en je elkaar ook wat gunt. Belangrijk aandachtspunt voor elke samenwerking, met welke coalitiepartij dan ook, is ‘doen wat je zegt en wees transparant in wat je doet.’ Dit is belangrijk voor onderling vertrouwen,” weet Lafleur. 

Successen: woningen, verduurzaming 
Als het gaat om successen, zegt Lafleur: “Deels hebben wij afgelopen vier jaar een aantal van deze onderwerpen steviger in gemeentelijk beleid verankerd. Denk aan het mobiliteitsplan, waarin nadrukkelijk meer aandacht is voor kwetsbare verkeersdeelnemers en de aanpak van de Laan van Welhorst. Maar ook het verduurzamen van het gemeentelijk beleid heeft meer vorm gekregen. Denk aan de vervangingsopgave van onze straatverlichting en de aanleg van meer natuurspeeltuinen, maar ook het meer energieneutraal maken van onze bedrijventerreinen samen met de ondernemers en vergroten van de biodiversiteit in ons groen via o.a. bijenlinten, bijenhotels en groene daken.”
Tenslotte noemt Lafleur de sociale woningbouw als succes. “Nog een voorbeeld hoe wij trachten ook meer betaalbare woningen in Hendrik-Ido-Ambacht beschikbaar te krijgen. Denk aan de Ambachtslint, waar 25 sociale koopwoningen voor jongeren gebouwd zullen worden voor bedragen onder de € 200.000. Maar ook huurwoningen voor ouderen. Datzelfde gebeurt ook bij project van Rhiant in de Oranjebuurt. Door eerst te slopen kunnen we meer sociale woningen terugbouwen voor alle doelgroepen. Dit zijn wel heel ingrijpende maatregelen omdat je mensen uit hun woonomgeving haalt. Ook al is Rhiant zelf in de lead, ik hou wel vinger aan de pols of inwoners en omwonenden door Rhiant voldoende meegenomen worden in de uitvoering. Maar ook aan de Onderdijk hebben we een mooi participatieproces doorlopen wat heeft geleid tot 14 nog te bouwen starterswoningen.”

Programma’s en doorstroming  
Op de sociale woningbouw gaat Lafleur nog wat dieper in. “Ambacht heeft al een hele geschiedenis van bouwen en met de Volgerlanden en Noordoevers is er sprake van de laatste grote bouwprogramma’s binnen de gemeente. Verder zal enkel nog op enkele kleine plekken via maatwerk gebouwd kunnen worden. Gezien de gespannenheid op de woningmarkt is het belangrijk, dat we de juiste mix bouwen. Hierbij moet je ook durven kijken naar het bestaande bouwprogramma. 
Echter: voor de korte termijn kan flex wonen via het concept van tiny houses van goede kwaliteit een uitkomst bieden. Het probleem zit vooral in het vinden van geschikte locaties, waarbij deze vorm van duurzaam wonen voor een periode van circa tien jaar uitkomst kan bieden. 
Daarnaast zal de gemeente goed moeten kijken welke instrumenten zij denkt te kunnen inzetten om meer grip te krijgen op de woningmarkt. Denk aan zelfbewoningsplicht, een doelgroepenverordening, een anti-speculatiebeding, prestatieafspraken met woningcorporaties, maar ook de opkoopbescherming en een starterslening. De eerste vier instrumenten passen we al toe en de andere genoemde instrumenten en meer worden op dit moment onderzocht op nut en noodzaak.”

Armoedebeleid
Het armoedebeleid zal door de oorlog in de Oekraïne ook in Ambacht meer aandacht krijgen. Het is een onderwerp, dat door de oplopende (stille) armoede in de toekomst (gelet op de energie-armoede, hogere inflatie en hogere hypotheekrente) belangrijk wordt. 
Volgens Lafleur geldt dat mensen geen drempel moeten voelen om bij de gemeente aan te kloppen. “Om erger te voorkomen moeten mensen al in een vroegtijdig stadium aan de bel durven trekken en geholpen worden. De gemeente moet dit faciliteren en organiseren. Via het preventieplan hebben we daar al belangrijke stappen in gezet. En nu de energieprijzen de pan uitstijgen is het des te belangrijker dat we de subsidies, die wij aangevraagd hebben om onze inwoners te helpen om te besparen op hun energielasten door isoleren en energiebesparingsmaatregelen, kunnen inzetten voor hen die deze subsidies het hardst nodig hebben.”

“Zoek de verbinding”
Waarom zouden Ambachters met een christelijke achtergrond op GB stemmen? Wat kunt u hen meer bieden dan SGP/ChristenUnie en CDA? 
Volgens Lafleur is dat het zoeken van de verbinding. “Als Gemeente Belangen staan wij met en voor iedereen ongeacht geloof, afkomst, geaardheid. Ik ben wethouder voor alle Ambachters. Maar natuurlijk zijn er verschillen in visies van politieke partijen. Soms zijn deze verschillen heel klein, maar andere zijn meer bepalend voor hoe onze inwoners deze verschillen kunnen ervaren. We zijn een groen dorp en iedereen vindt dat fijn, maar de één houdt van heel strak groen en de ander houdt van meer natuurlijk groen. Dit geldt ook voor de invulling van de zondag. De een prefereert echte zondagsrust en voor de ander mag er wel iets meer reuring zijn op de zondag. Ik denk dat in beide voorbeelden het één het ander niet hoeft uit te sluiten. Je vormt met elkaar een samenleving in Ambacht en door elkaar iets te gunnen kunnen beide prima naast elkaar bestaan zonder dat je elkaar in de weg zit. Dus dat is wat wij trachten te bieden; verbinding van het beste van diverse wereldbeelden.”

Zetelaantal
Tenslotte: op hoeveel zetels rekent Lafleur? “Dat is nu niet te voorspellen. Maar het zou mooi zijn als Gemeente Belangen als lokale partij de grootste zou worden, want dat doet recht aan onze inzet van de afgelopen 40 jaar.”